Книжки з охорони праці

Ураження електричним струмом

Халмурадов. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях

У 1862 р. француз Лeypa де Меркюр вперше описав ви­падок ураження людини електричним струмом при випадковому дотику до провідника в мережі постійного струму. Смерть настала миттєво. Далі з'являються нові публікації в різних електротехніч­них часописах. У 1882 р. австрійський вчений С. Еллінек описав першу електротравму при дії змінного струму. З поширенням ви­користання змінного електричного струму кількість електротравм почала зростати. З'ясувалось, що змінний струм небезпечніший, ніж постійний. Автори описували нещасні випадки, коли від дії електричного струму людина помирала. В цих публікаціях вказу­валось, що електричний струм викликає миттєву смерть людини, як правило, без будь-яких істотних змін на її тілі.
Засновник науки про небезпеку електрики— австрійський вчений С. Еллінек в кінці 20-х pp. минулого сторіччя вперше ви­сунув припущення про те, що вирішальну роль у багатьох випад­ках ураження має «фактор уваги», тобто наслідки дії струму зна­чною мірою залежать від стану нервової системи людини на момент ураження.
Причина цих уражень добре відома. Вона виникає внаслідок дії технічного або атмосферного електричного струму. Невміле користування електричними приладами в техніці і в побуті, а та­кож несправність цих приладів призводить до електротравм. Дія електричного струму на організм людини залежить від типу струму, напруги, тривалості його проходження, шляху прохо­дження, індивідуальних особливостей і оточуючого середовища.
Ураження струмом — складний фізико-хімічний процес, пов'язаний з біологічною, термічною, електрохімічною та меха­нічною дією на організм.
Біологічна дія струму проявляється в подразненні і збудженні живої тканини, а також у порушенні внутрішніх біоелектричних процесів, які пов'язані з життєвими функціями органзізму. Дія струму відчувається вже при силі 3—5 мА, струм силою 20—25 мА викликає мимовільні м'язові скорочення, зокрема м'язів сер­ця та легень.
При цьому кровообіг і функції органів дихання по­рушуються або повністю припиняються.
Термічна (теплова) дія струму призводить до опіків окремих ділянок тіла, нагрівання кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, через які пройшов струм. Це може викликати в них значні функціональні розлади. Опіки можуть бути внутрішні і зовнішні.
Електрохімічна (електролітична) дія струму спричиняє роз­клад органічних рідин, зокрема крові, що супроводжується знач­ними змінами їх фізико-хімічного складу.
Механічна дія струму полягає в розшаруванні, розриві та ін­ших механічних ушкодженнях тканин організму, зокрема м'язової, стінок кровоносних судин, судин легенів внаслідок еле­ктродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від теплової дії струму.
Ці три види дії струму на організм мають загальнофізичний характер, тобто вони властиві як живій, так і неживій природі.
Електричні травми поділяють на два види: місцеві, коли вини­кає місцеве ураження організму, і загальні, так звані електричні удари, коли уражається (або створюється загроза ураження) весь організм внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем.
При проходженні електричного струму через організм одно­часно виникають всі види дії. Це зумовлено природою електри­чних явищ і біоелектричною природою живої тканини, але нега­тивний вплив на людину може бути різний в залежності від обставин.
Орієнтовний розподіл нещасних випадків при дії електрично­го струму в промисловості за вказаними видами травм: 20% — місцеві електротравми; 25% — електричні удари; 55% — зміша­ні травми, тобто одночасно місцеві електротравми і електричні удари.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.