Книжки з охорони праці

Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

Юрченко. Екологія

Інтеграція екологічної політики та роль судів в цьому процесі
Екологічна політика в ЄС почала формуватись з 1973 р. Важливі ста­дії її розвитку пов'язані з прийняттям Єдиного європейського акта (1986 р.) та Акта про політичний союз (Маастріхтська угода, 1992 p.).
До другої половини XX ст. екологічна політика в країнах світу форму­лювалась у значній мірі з розрізнених елементів і не являла собою єдиного цілого, кожний компонент довкілля розглядався ізольовано, впливи на до­вкілля різних галузей промисловості та сільського господарства не врахову­валися в їх сукупності. Покращання стану одного з компонентів довкілля мо­гло обернутися втратами для будь-якого іншого. Першими країнами, які ста­ли на шлях розробки інтегрованої екологічної політики та управління, були Нідерланди (Національний план екологічної політики, 1989р., щорічні екологічні програми), та Великобританія (Інтегроване регулювання забруд­нення, яке передбачено в Законі про охорону довкілля, 1990р.).
В структурах управління ЄС ведеться клопітка та довготривала робо­та щодо підготовки, обговорення, узгодження та прийняття документів, що визначають його екологічну політику (директив, регулятивних актів і реко­мендацій). Це дуже складний процес пошуку компромісів і досягнення консенсусу, в якому бере участь велика кількість політиків, державних дія­чів, науковців і фахівців.
Проте ще більші утруднення виникають при впровадженні екологіч­ної політики ЄС в окремих країнах. Наприклад, лише декілька країн-членів ЄС запровадили в своє національне законодавство вимоги директиви ЄС щодо вільного доступу до екологічної інформації.
Кожний крок законодавця, розробника політики, представника орга­нів регулювання або зацікавлених приватних груп має робитися з огляду на те, які рішення з цього приводу може прийняти суд. Результатом цього є система, в якій прийняття нормативного документа є лише проміжним кро­ком у довготривалій боротьбі, яка визначає практичну дію запропонованої політики або нормативного акта.
В країнах, де існує конституція, суди звичайно мають право розгляду справ щодо порушення законодавчих та адміністративних рішень, чого нема в країнах, де конституції не існує. Взагалі роль судів в екологічному управ­лінні в країнах Європи, Америки та Японії істотно розрізняється. В Європі та Японії суди не відіграють значної ролі у примусовому впровадженні екологічного законодавства. У більшості країн суди також не мають повно­важень розглядати справи про правомірність чи конституційність законодав­чих актів. А якщо вони їх і мають, то дуже рідко використовують.
У Нідерландах та Великобританії роль судів полягає головним чином у вживанні примусових заходів проти злісних порушників екологічного за­кону, хоча у Великобританії судовий розгляд недоцільних рішень стає все частішим. У Франції та Німеччині громадяни можуть через суд доби­ватися зменшення забруднення від певних джерел. В Німеччині громадяни можуть також через суд заборонити здійснення запропонованого проекту, якщо він на них безпосередньо впливає.
У Японії у 70 роках минулого сторіччя суди прийняли широко відомі рі­шення щодо виплати значних компенсацій (від 88 мільйонів до 2.3 мільярдів ієн) жертвам чотирьох значних випадків забруднення повітря і води ртуттю, метил-ртуттю та кадмієм, які викликали масові захворювання хворобами мінамата та ітаі-ітаі.
В США суди широко залучаються до розгляду справ стосовно еколо­гічного регулювання, розглядають справи конституційності законів, тлума­чать неясності, перевіряють зрозумілість і доречність делегування адмініс­тративних повноважень; також розглядають процедури та їх обґрунтуван­ня, які використовують органи влади при розробці екологічних керівних документів, разом з зацікавленими державними органами беруть активну участь у примусовому впровадженні законів, розгляді справ про екологічні правопорушення та покаранні винних. Однією з привабливих рис амери­канської системи є її відкритість до втручання громадян. Завдяки цьому суди істотно впливають на систему екологічного менеджменту, зокрема на політикотворення та примусове впровадження законів.
Така система надає велике значення суворому додержанню прийнятого адміністративного про­цесу, точно окресленим критеріям і досконалим методам аналізу для гаран­тування того, що політика та адміністративні рішення витримають судовий розгляд, який можливо буде мати місце.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.