Книжки з охорони праці

Визначення пріоритетів в галузі міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

Юрченко. Екологія

Прийнявши «Порядок денний на XXI ст.» на «Саміті Землі» в Ріо-де-Жанейро в 1992 році багаті і бідні держави світу здавалось би домовились про загальне бачення катастрофічного зростання екологічної кризи на пла­неті, справедливість і доцільність довгострокового збереження природних ресурсів та виробили загальновизнану стратегію «Сталого розвитку». Але прогресу з тих пір світова спільнота досягла набагато менше, ніж чекала. Світова оточуюче природне середовище середовище як і раніше знаходить­ся в кризовому стані.
Розуміючи всю серйозність ситуації, екологічні структури ООН поча­ли підготовку до Саміту «Земля-2002», щоб всебічно вивчити все позитивне, що вдалося зробити за десятиліття після «Саміті Землі», виниклі в цей час нові проблеми, закріпити позитивне і уникнути допущених помилок. Саміт «Земля-2002» відбувся в Йоханесбурзі в 2002році.
У період підготовки до цього глобального форуму були проведені на­ціональні регіональні і всесвітні форуми, на яких вироблялися загальні під­ходи і точки зору, а головне — йшов пошук шляхів рішення назрілих проблем. Серед таких форумів слід назвати міжнародну зустріч екологів в Алжірі на рівні міністрів екології і експертів, в якій взяли участь 60 країн (вересень 2001 року). Учасники форуму відзначали, що бідні країни факти­чно не беруть участь в переговорах і виробленні практичних рішень по на­вколишньому середовищу. «Той, хто вмирає з голоду, — говорив голова алжирського форуму, — не може думати про майбутнє». Учасники форуму були одностайні; сучасні держави більше не можуть обходитися тимчасо­вими програмами в справі захисту навколишнього середовища — настала пора тісного міжнародного співробітництва, визначення пріоритетних йо­го задач.
Міжнародне екологічне співробітництво України здійснюється в рам­ках укладених відповідних міжнародних договорів — міждержавних, міжу­рядових і міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного права. Враховуючи, що у сучасному світі на фоні глобальної екологічної кризи надзвичайно активно відбувається інтеграція господарських, технологічних та інформаційних структур, які все більше стають транснаціональними, міжнародне екологічне співробітництво набуває надзвичайно важливого значення. Тому на сьогодні існує нагальна потреба розробки сучасної стра­тегії зовнішньої екологічної політики України, яка б відповідала реаліям сьогодення, забезпечувала національні інтереси і сприяла б реалізації цілей збалансованого розвитку.
Надзвичайно важливим є розуміння процесів глобалізації країнами, що стали на шлях ринкового розвитку і які, незалежно від їх волі та бажан­ня, швидко втягуються в ці процеси. Таке розуміння потрібно для того, щоб побудувати менш помилкову і більш ефективну стратегію поведінки в процесі невідворотного входження в систему нового світового порядку.
Продовження формально-політичного балансування України між Сходом і Заходом не сприяє збалансованому розвитку країни, оскільки вча­сний і правильний вибір курсу держави, союзників, реалістичних пріори­тетів і напрямків діяльності на міжнародній арені впливає на майбутнє народу, на якість його життя не менше, ніж вдалі внутрішні реформи.
Необхідно, наскільки це можливо, використовувати механізми поєднання зусиль з тими країнами, які вже сьогодні готові до більш глибоких форм співпраці.
В умовах стрімких змін, що відбуваються у світі і вимагають від кож­ної країни самовизначення і проведення продуманої як внутрішньої, так і зовнішньої політики, особливу увагу варто приділити аналізу розвитку міжнародного співробітництва, спрямованому на ліквідацію і попереджен­ня локальних, регіональних і глобальних екологічних проблем.
Особливу увагу необхідно приділити розвитку міжнародного співробіт­ництва з прикордонними країнами. Попередження виникнення екологічних проблем на прикордонних територіях вимагає комплексного підходу. Інструментами співробітництва можуть стати продумані двосторонні та ба­гатосторонні угоди, з чітко виписаними планами дій із захисту довкілля і раціонального використання природних ресурсів, у тому числі в прикор­донних областях, а також права сторін та їх відповідальність у випадку нанесення шкоди довкіллю однією із сторін. У налагодженні і розвитку ефе­ктивного прикордонного співробітництва, наприклад, України, Білорусії та Молдови, міг би допомогти Європейський Союз. Європейський Союз — регіональне економічне об'єднання суверенних держав — являє собою ва­жливий елемент наднаціональної структури, що впливає на національне політикотворення.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.