Книжки з охорони праці

Розробка екологічної політики та планування

Юрченко. Екологія

Керівництво організації визначає основні принципи та цілі своєї діяльності в області охорони навколишнього середовища та розробляє на їх основі екологічну політику. Екологічна політика повинна відобра­жати стратегію організації щодо виконання основних принципів захисту навколишнього середовища, принципу постійного вдосконалення, спря­мованості на задоволення інтересів зацікавлених сторін, виконання законодавчих і нормативних вимог. Екологічна політика організації від­носить управління навколишнім середовищем до пріоритетних задач організації.
На базі розробленої екологічної політики, організація повинна плану­вати свою екологічну діяльність. Програма планування включає:
• визначення екологічних аспектів, що охоплюються плануванням, за­конодавчих вимог до цих аспектів;
• встановлення кількісних показників, за допомогою яких організація оцінюватиме свій Вплив на навколишнє середовище;
• визначення екологічних цілей і завдань для всіх вибраних екологіч­них аспектів;
• розробка екологічних програм, за допомогою яких організація дося­гатиме встановлені цілі.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.