Книжки з охорони праці

Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

Юрченко. Екологія

Розвиток та вдосконалення сучасної екологічної експертизи передба­чається у таких напрямах.
1. Удосконалення законодавчого забезпечення еколого-експертної діяль­ності органів Мінекоресурсів України.
2. Розширення інструктивно-методичної бази здійснення державної еко­логічної експертизи.
3. Методичне, фінансове, організаційне сприяння спеціалізованим орга­нізаціям у розробці державних будівельних норм України (ДБН) з питань складу і змісту розділів оцінки впливу на навколишнє середо­вище (ОВНС) у проектно-планувальній документації, а також у підго­товці посібника до діючих ДБН з питань складу і змісту матеріалів ОВНС у проектах.
4. Спрямування основної діяльності еколого-експертних підрозділів органів Мінекоресурсів України на оцінку документації щодо видів діяльності та об'єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку.
5. Забезпечення підвищення наукової обгрунтованості, комплексності та об'єктивності висновків державної екологічної експертизи шляхом залучення органами Мінекоресурсів до еколого-експертних оцінок спеціалізованих наукових організацій та громадськості. Розв'язання екологічних проблем неможливе без широкого та актив­ного міжнародного співробітництва. Це зумовлено:
• глобальним характером багатьох екологічних проблем;
• транскордонним характером забруднення;
• міжнародними зобов'язаннями України щодо охорони довкілля;
• вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями;
• можливостями залучення іноземних інвестицій.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.