Книжки з охорони праці

Екологічна експертиза, загальні положення

Юрченко. Екологія

Екологічна оцінка і екологічна експертиза
Для того, щоб не допустити на території України повної і незворотної екологічної катастрофи, необхідно створення ефективної державної системи охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.
В цій системі одне з найважливіших місць посідає детальний екологічний аналіз намічуваної та діючої господарської діяльності, який складається з багатьох соціально-економіко-екологічних стандартних процедур. Серед них, — екологічна експертиза є найбільш визнаною і поширеною як у нас в країні, так і в міжнародній практиці; і такою, що потребує детального вивчення, дослідження, розвитку та вдосконалення. Цим питанням і при­свячується даний розділ.
Системи екологічної оцінки намічуваної діяльності сьогодні викорис­товуються практично у всіх країнах світу й у багатьох міжнародних органі­заціях, як «превентивний» інструмент екологічної політики. Екологічна оцінка заснована на простому принципі: легше виявити і запобігти негативні для навколишнього середовища наслідки діяльності на стадії планування, ніж знайти і виправити їх на стадії її здійснення. Таким чином, екологічна оцінка зосереджена на всебічному аналізі можливого впливу планованої ді­яльності на навколишнє середовище і використанні результатів цього ана­лізу для запобігання або пом'якшення екологічного збитку. Такий підхід стає особливо актуальним у міру поширення ідеї стійкого розвитку на пла­неті, оскільки він дозволяє враховувати, поряд з економічними, екологічні фактори вже на стадії формулювання цілей, планування і прийняття рішень про здійснення тієї або іншої діяльності.
Під екологічною оцінкою в загальному випадку слід розуміти процес систематичного аналізу й оцінки екологічних наслідків намічуваної діяль­ності, консультацій із зацікавленими сторонами, а також облік результатів цього аналізу у плануванні, проектуванні і здійсненні даної діяльності.
Екологічна оцінка може розглядатися з різних точок зору. З одного боку — це процес, що носить науково-технічний і інженерний характер, змістом якого є прогноз впливів і наступне вироблення або корегування планових і/або проектних рішень. З іншого боку, екологічна оцінка являє собою механізм регулювання і пов'язану з ним формальну процедуру. Нарешті, її можна розглядати як процес взаємодії зацікавлених сторін із приводу намічуваної діяльності, для якого формальна процедура задає лише загальні рамки.
В Україні, як і в інших країнах світу, основною складовою системи екологічної оцінки, поряд з оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС), є екологічна експертиза, що організується державними природо­охоронними органами. Однак використання міжнародного досвіду екологі­чної оцінки в Україні обмежено, зокрема, через недостатньо повне його висвітлення в літературі, а також не цілком систематичне співвіднесення міжнародно визнаних підходів і принципів екологічної оцінки до аналогіч­них процедур в Україні.
Екологічна експертиза в Україні — вид науково-практичної діяльнос­ті спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних фор­мувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологі­чному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і від­творення природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки.
Мета, завдання та принципи екологічної експертизи
Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарсь­кої діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об'єктах.
Згідно із Законом України «Про екологічну експертизу» основними завданнями екологічної експертизи є:
• визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
• організація комплексної, науково мотивованої оцінки об'єктів еколо­гічної експертизи;
• встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
• оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан на­вколишнього природного середовища, здоров'я людей та якість при­родних ресурсів;
• оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;
• готування об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.
Основними принципами екологічної експертизи є:
• обов'язковість проведення та виконання;
• гарантування безпечного для життя і здоров'я людей навколишнього природного середовища;
• збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соці­альних інтересів та врахування громадської думки;
• наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;
• екологічна безпека, територіально-галузева та економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійсню­ваної діяльності;
• державне регулювання;
• законність.
Основні принципи екологічної експертизи сформульовані в законах України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про екологічну експертизу». Незважаючи на те, що вони відносяться переваж­но до державної експертизи, їх необхідно використовувати в будь-якій еколого-експертній діяльності.
Принцип обов'язковості в державній екологічній експертизі має два значення. По-перше, обов'язковість проведення її в тих програмах, проек­тах, що здатні вплинути на навколишнє середовище або здоров'я людини. Фінансування і здійснення робіт за даними проектами і програмами може бути дозволено вищими органами тільки після позитивного висновку дер­жавної експертизи. По-друге, обов'язковість виконання тих рішень, що містяться у висновку експертизи.
Принцип наукової обґрунтованості означає, що висновки екологічної експертизи повинні бути обґрунтованими і науково аргументованими, базуватися на принципах охорони навколишнього середовища, насамперед, на науково обґрунтованому поєднанні екологічних і економічних інтересів, що забезпечує пріоритети охорони життя і здоров'я людини, реальні гаран­тії прав людини на провноцінне і сприятливе для життя навколишнє се­редовище.
Незалежність і позавідомчість екологічної експертизи покликані забезпечити свободу виконання висновків екологічної експертної комі­сії за результатами роботи. Експертна комісія повинна керуватися фак­тами та науковими принципами їхнього обґрунтування і діючими зако­нами. Екологічна експертиза повинна відстоювати принципи охорони навколишнього середовища, а не інтереси окремого відомства або гру­пи людей.
Екологічна експертиза проводиться на твердій законодавчій основі. Для її проведення використовують затверджені урядом закони, відомчі інструкції Мінекоресурсів, що мають обов'язкове значення для всіх мініс­терств і відомств.
Забезпечення широкої гласності про існування екологічно небезпеч­ного об'єкта, призначення для нього екологічної експертизи є обов'язком державних органів охорони навколишнього середовища. Обов'язковим є також широка і своєчасна інформація цими органами населення про еколо­гічну обстановку. Гласність екологічної інформації також тісно пов'язана з залученням громадськості до участі в проведенні екологічної експертизи.
Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи
Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документа­ція з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продук­ції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього середовища, створення загрози здоров'ю людей.
Державній екологічній експертизі підлягають:

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.