Книжки з охорони праці

Принципи раціонального природокористування

Юрченко. Екологія

Взагалі сучасні наукові засади та принципи раціонального природоко­ристування повинні базуватись на методологічних принципах сучасної ресурсології, коротко згаданих в розд 4. Розглянемо їх детальніше,
1. Невичерпних ресурсів не існує. На планеті Земля по відношенню до людської діяльності діє непорушний закон вичерпності всіх природних ресурсів. Навіть джерела космічної енергії — сонячне випромінювання і гравітаційна (приливна) енергія можуть виявитися обмеженими в часі через зміну їх якості на Землі під впливом антропогенних дій.
2. Вичерпність природних ресурсів залежить від рівня їх відновлюваності. Об'єм вилучення ресурсів, що перевищує можливості їх природного відновлення, по суті переводить ресурси в категорію невідновлюваних.
Перевищення вилучення над відновленням, навіть тимчасове, небез­печне не стільки скороченням запасів ресурсів, скільки порушенням природних регуляторних механізмів відновлення.
3. Ніяка дослідницька або господарська діяльність не може кваліфікува­тися як відтворювання ресурсів. Як правило, йдеться лише про розши­рення фронту експлуатації ресурсів. В кращому і окремому випадку людина може лише частково відновити раніше порушену нею здіб­ність природних механізмів до відновлення ресурсів.
4. Масштабна експлуатація ресурсів, особливо викопних енергоносіїв і руд, що не поновлюються, в масштабах еволюції біосфери на Землі може зберігатися лише відносно короткий час, обмежений глобаль­ною екологічною кризою, що вже йде.
5. Дармових, безкоштовних природних ресурсів не буває. Кожний з них — не тільки вода, ґрунт, біоресурси суші і вод, але і сонячна енергія, сума температур, кількостей опадів, кисень атмосфери, озоновий екран, асиміляційний потенціал екосистем, продукційний потенціал біоти і ін. — має абсолютну вартість, визначену внеском в підтримку існування і в продукцію біосфери, а отже, благополуччя людей. В цьому значенні всі природні ресурси рівні і повинні бути включені в систему платності.
6. Закони природи виключають право власності на ресурси екосфери. Ресурси, якими користується вид Homo Sapiens і які поновлюються, не повинні належати окремим людям, групам людей або державам. Вони належать всьому людству в цілому, включаючи всі майбутні по­коління людей. Тому встановлювана людськими законами власність на природні ресурси завжди відносна і ніколи не може бути повною. Право власності на природні ресурси, яке завдає шкоди природі і через неї людині, повинне бути виключено.
7. Будь-який відновлюваний ресурс, що використовується людиною, пови­нен бути відтворений, відновлений як в кількісному, так і в якісному від­ношенні. Розрахунки на природне відновлення в умовах порушення се­редовище регулюючої функції біосфери в більшості випадків не виправ­довуються. Тому величезний борг людства по відновленню природних ресурсів, що швидко росте, — не філософська абстракція, а реальність, що має конкретний вартісний вираз і дуже високу процентну ставку.
8. Принцип трансформації ресурсного капіталу: капітал, укладений в не­відновлювані ресурси під час їх освоєння і експлуатації, повинен трансформуватися в рівновеликий фінансовий або інший капітал, що належить державі і спрямовуваний на відтворення відновлюваних природних ресурсів.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.