Книжки з охорони праці

Державна система моніторингу навколишнього природного середовища

Юрченко. Екологія

Інформаційна система моніторингу антропогенних змін є складовою частиною системи управління, взаємодії людини з навколишнім середови­щем (системи управління станом навколишнього середовища), оскільки ін­формація про існуючий стан природного середовища і тенденції його зміни повинна бути покладена в основу розробки заходів з охорони природи і враховуватися в процесі планування економічних заходів.
Результати оцінки існуючого і прогнозованого станів біосфери в свою чергу дають можливість уточнити вимоги до системи управління навколи­шнім середовищем. Це вимагає постійного наукового вдосконалення моні­торингу, обґрунтування складу і структури мережі та методів спостережен­ня в його рамках.
На рис.3.1 показане місце моніторингу в системі управління (регулю­вання) станом навколишнього природного середовища.
На схемі умовно суміщено матеріальні, енергетичні та інформаційні потоки.
Елемент біосфери з рівнем стану Б, зазнаючи антропогенного впливу А, змінює свій стан (В В'). За допомогою системи моніторингу М можна отрима­ти інформацію про змінений, а в деяких випадках і про початковий стани до­сліджуваного об'єкту. Проводиться узгодження даних, аналіз та оцінка факти­чного і прогнозованого станів. Результати передаються до структури по при­йняттю та ухваленню рішень У. На підставі цієї інформації, в залежності від рівня наявних науково-технічних розробок (Н), екологічного ураження елеме­нту біосфери (3) та економічних можливостей (Е), вживаються заходи щодо коригування та обмеження антропогенних впливів на об'єкт (В).


Спостереження за станом навколишнього природного середовища повинні включати спостереження за джерелами і факторами антропоген­ного виливу.
Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в України. Характеристика9 призначення системи
Державний моніторинг навколишнього природного середовища — це система спостережень, збору, обробки, передачі збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища в країні, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомен­дацій для винесення управлінських рішень.

Ви бачите тільки 20% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.