Книжки з охорони праці

Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

Юрченко. Екологія

Сучасна епоха — це епоха бурхливого розвитку науки і техніки, гіга­нтського збільшення її активної творчої діяльності, демографічного вибуху — неконтрольованого зростання населення Землі, кількість якого перевищила критичну межу. Тому надзвичайно загострились багато проблем, а серед них одна з головних — проблема взаємозв'язку суспільства і природи, лю­дини і навколишнього середовища.
Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його забруднення різними відходами виробництва, поряд з надмірним викорис­танням природних ресурсів, стали предметом широкого обговорення і всестороннього вивчення. Це проблема пильної уваги таких міжнародних організацій, як ООН, ЮНЕСКО, Всесвітньої організації з охорони навколи­шнього середовища (ЮНЕП), Всесвітньої Організації охорони здоров'я (ВООЗ) і ін.
Найбільший антропогенний вплив на навколишнє середовище в су­часну епоху чинить промисловість, енергетика, сільське господарство та транспорт.
Вплив промисловості
Промисловість або індустрія — одна з основних галузей матеріально­го виробництва, без якого не можливе існування сучасної цивілізації. В промисловості більшості країн світу зайнята основна кількість працездат­ного населення. Промислові підприємства постачають сировину і виробля­ють основні види продукції. Від їх розвитку значною мірою залежать рі­вень економіки країни, задоволення потреб населення, обороноздатність.
Найбільш дебезпечні для природного середовища гірничо-металургійні підприємства. Великої шкоди ці підприємства завдають повітряно­му басейну, спричинюючи появу кислотних дощів, земельним ресурсам, утворюючи кар'єри, а також зумовлюють значне теплове забруднення середовища.
Разом з доменним газом ці об'єкти промисловості викидають в атмосфе­ру сполуки миш'яку, фосфору, сурми, свинцю, пари ртуті, смолисті речовини.
Підприємства кольорової металургії забруднюють повітря пилом, сір­чаним ангідридом, оксидом вуглецю, оксидами азоту. Найбільш небезпечні забруднення високотоксичним поліметалевим пилом. Підприємства кольо­рової металургії — основні джерела забруднення атмосферного повітря свинцем. Вихідні гази цинкового виробництва містять 25-50 % свинцю. Вихід цинку з цинкового виробництва становить 62,5-77,5 кг на тону, а в технологічному пилу його 40-45 %. Підвищений вміст цих високотоксич­них інгредієнтів фіксується на декілька десятків кілометрів від території підприємства.
Заводи з виробництва ртуті інтенсивно забруднюють повітря її пара­ми, які конденсуються в атмосфері і згодом вбираються ґрунтом, травою, листям, віконним склом.
Дуже важливою екологічною проблемою, пов'язаною з розвитком промисловості, є проблема звалищ. Звалища навколо великих міст щорічно поглинають в середньому 1500 га землі, яка стає небезпечним джерелом отруєння довкілля. Із звалищ у повітря та ґрунтові води потрапляє багато токсичних речовин — важких металів, лаків, фарб, гуми, пластмас. Вони є розсадником хвороботворних бактерій. Тут утворюються токсичні гази, виникають небезпечні для довкілля пожежі.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.