Книжки з охорони праці

Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Визначення поняття безпеки. Основні поняття та визна­чення безпеки життєдіяльності. Рівновага в системі «людина -життєве середовище». Безпека абсолютна та відносна. Жит­тєдіяльність - як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. Система -«лю­дина - життєве середовище» та її компоненти. Аксіома про по­тенційну небезпеку діяльності людини. Об'єкти та цілі безпеки життєдіяльності в системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Ергономічні принципи безпеки, сумісності людини з технікою та середовищем. Ергономіка та умови праці. Кате­горії тяжкості праці.
Теоретично безпеку людини, суспільства повинні гарантувати закони держави в різних сферах діяльності: в природній - природо­охоронне законодавство, у виробничій та соціальній - адміністра­тивне, господарське, карне та інші розділи права. Саме вони повинні регулювати відношення між людьми в суспільстві, їх відношення до природи, оточуючого середовища. Положення законодавства, будь-якого розділу права є теоретичними основами певного напрямку сучасних наук: фундаментальних (хімічні, біологічні, фізичні, мате­матичні), соціологічних (політика внутрішня, політика зовнішня) та гуманітарних (правознавство, культурологія, мистецтво). На­уковий аналіз чинників, що впливають на безпеку кожної окремої людини, всього суспільства складає основу курсу, його теоретичні засади, без яких не може бути практичних умінь, адекватних дій у певній ситуації.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.