Книжки з охорони праці

Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів

Запорожець. Основи охорони праці

Розглянемо механізм і фази горіння для більш кращого розумін­ня утворення пожежовибухонебезпечних середовищ і оцінки поже­жовибухонебезпеки технологічних процесів.
Горіння - це комплекс фізико-хімічних перетворень, що супро­воджуються виділенням тепла і в більшості випадків випроміню­ванням світла. До горіння належать:
реакція сполучення з киснем речовин, що містять в основному водень і вуглець;
реакції розкладання (наприклад, ацетилену); реакції сполучення речовин з хлором, бромом, парами сірки і т. п. Умовами горіння речовин є: наявності горючої речовини;
наявності кисню (окислювача) в повітрі або кисню в чистому вигляді;
наявності джерела запалювання.
Горіння речовини виникне тоді, коли горюча речовина і кисень (реагуючі речовини) будуть нагріті до температури, при якій швид­кість теплоутворення від реакції окислення буде вищою за швид­кість тепловіддачі у довкілля.
Для запалення джерело повинно розвивати певну температуру і мати запас тепла. Джерелами запалення можуть бути: відкрите полум'я; електрична іскра; іскра, що утворюється при ударах одна об одну металевих деталей і предметів; розряд статичної або атмос­ферної електрики; тепло від розжарених тіл і екзотермічних реакцій; тепло, що виникає при адіабатичному стисненні, терті тощо.
Джерелом запалення у процесі горіння є зона горіння, де, власне, протікає реакція окислення з виділенням тепла. Горіння виникає і продовжується, якщо горюча речовина і кисень в повітрі знаходять­ся в певному співвідношенні. Із зменшенням концентрації кисню в повітрі, зменшується швидкість горіння, а при вмісті нижче 14-15 % горіння більшості горючих речовин припиняється.
Процес горіння, що зумовлює розвиток пожежі, є надзвичайно складним. Він залежить від різних чинників. До них належать: умови утворення горючих сумішей, відведення продуктів горіння та інш. Умо­ви розвитку процесу горіння визначають різноманітність видів горіння.
Горіння залежно від властивостей горючої суміші розрізнюють - гомогенне і гетерогенне. Гомогенним горіння буде тоді, коли почат­кові речовини знаходяться в однаковому агрегатному стані, напри­клад, при горінні газів.
Гетерогенне горіння спостерігається у рідких і твердих горючих речовинах, хоча, зазвичай, реакція окислення, що зумовлює виникнення і розвиток процесу горіння, проходить в газо­вій фазі.
Горіння розрізняють за швидкістю поширення полум'я і залеж­но від цього воно може бути дефлаграційним (швидкість - декілька метрів в секунду), вибухом (десятки метрів в секунду) і детонацій­ним (тисячі метрів в секунду). Більшості пожеж властиве дефлагра- ційне горіння.
Пожежа - це горіння, що розвивається у часі та просторі і пере­стає бути контрольованим.
На об'єктах складів паливно-мастильних матеріалів оцінка по- жежовибухонебезпеки проводиться з урахуванням об'єму виробни­чого приміщення (об'єм не враховує обладнання), продуктивності припливно-витяжної вентиляції або кратності повітрообміну в при­міщенні, горючих властивостей рідин та їх парів (нижні концентра­ційна і температурна межі вибуховості, температура самозаймання), часу аварійного стану витоку горючої рідини.
Для рідин встановлені показники пожежовибухонебезпеки і ме­тоди визначення.
1. Горючість - це здатність речовини або матеріалу до горіння. За горючістю речовини і матеріали поділяють на три групи:
негорючі (вогнетривкі) - речовини і матеріали, нездатні до го­ріння в повітрі (матеріали мінерального походження і виготовлені на їх основі червона цегла, силікатна цегла, бетон, каміння, азбест, мінеральна вата, азбоцемент та інші матеріали, а також більшість металів).
Негорючі речовини можуть бути пожежонебезпечними, напри­клад речовини, що виділяють горючі продукти при взаємодії з во­дою;
важкогорючі (важкозаймисті) речовини і матеріали, здатні займатися в повітрі від джерела запалювання, але не здатні са­мостійно горіти після його віддалення (матеріали, що містять спалимі і вогнетривкі компоненти, наприклад, деревина при глибокому просоченні антипіренами, фіброліт тощо; горючі (спалимі) речовини і матеріали, здатні самозайматися, а також займатися від джерела запалювання і самостійно горіти після його видалення.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.