Книжки з охорони праці

Запорожець. Основи охорони праці

Запорожець О.І.,Протоєрейський О.С.,Франчук Г.М.,Боровик І.М. Основи охорони праці.Підручник.-К.:Центр учбової літератури,2009.-264с.

Розглядаються теми типової програми навчального курсу «Екологічна статистика» екологічних факультетів вищих навчальних закладів. Висвітле­но питання математичної статистики і загальної теорії статистики на базі си­стеми екологічних показників з блочно-модульною формою контролю знань: предмет і метод науки, методологічні основи збору і оброки екологічної інфор­мації, методи узагальнення, система показників екологічного стану навко­лишнього середовища, статистичні методи дослідження екологічного стану, статистична оцінка екологічності виробництва. Теоретичний матеріал проілю­стровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і ма­тематичними таблицями та алгоритмами рішень.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.