Книжки з охорони праці

Людина, особистість, індивід та індивідуальність

Вілков. Людина і світ

Людина, її сутність та існування є предметом вивчення багатьох галузей знань: філософії, історії, соціології, педагогіки, психології, біології тощо. Кожна з них у своїх межах намагається відповісти на питання, що таке людина, які її відмітні властивості, яким чином вони виявляються.
Багатовимірність такої реальності як людина знайшла своє відображення у великій кількості наукових понять, за допомогою яких фіксуються різні аспекти, вияви сутності людини. До найбільш уживаних з-поміж них можна віднести поняття "особистість" та "індивідуальність".
Як і поняття "людина", поняття "особистість" мало й має різний зміст, різну інтерпретацію. Це залежить від філософської позиції, а також від предмета вивчення науки, у межах якої розглядається це явище.
Існують трактування, що ототожнюють поняття "людина" та "особистість", ставлять між ними знак рівності. Особливо це притаманне античним уявленням про людину, матеріалістичній філософії та природознавству XVII — XVIII ст.
Поряд із цим уже в релігійно-філософських поглядах середньовіччя, а пізніше у філософських школах Нового часу, що орієнтувалися на визнання духовності людини як автономної та самостійної реальності, відбувається розмежування понять "людина", "особистість". Під особистістю головним чином розуміли самосвідомість людини, центр людського "Я", який здатний до самопізнання, вияву свободи і дотримання моральних законів.
Проте, у такій інтерпретації особистість (як внутрішній світ людини) протиставлялися зовнішньому світу, буттю у природі та суспільстві. По суті, проводилася нездоланна грань між індивідуальним у людині і тим загальним, яке визначили у ній природа і суспільство.
Поява філософської концепції, у якій сутність людини почала інтерпретуватися соціально-історично, як процес і результат соціалізації, матеріальної та духовної діяльності індивіда, дала змогу подолати протиставлення соціального і природного, індивідуального і суспільного в людині. Це трактування збагатило категорійний апарат науки й розмежувало поняття "людина", "особистість", "індивідуальність".

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.