Книжки з охорони праці

Держава, її сутність, походження та роль у життєдіяльності суспільства

Вілков. Людина і світ

Держава як механізм, за допомогою якого організовується життя суспільства, виникає на певному етапі розвитку людства. її виникнення пов'язано з соціальним розподілом діяльності, коли виникає необхідність у створенні спеціального апарату управління для організації владних відносин у суспільстві.
Упродовж тривалого історичного періоду державу часто ототожнювали з такими явищами, як суспільство, політика, влада. Одним з перших, хто ввів спеціальний термін "stato" для позначення держави як самостійної реальності в суспільному житті, був італійський мислитель Н.Макіавеллі.
Після цього теоретичні уявлення про державу набули в європейській науковій думці інтенсивного розвитку і сформувалось кілька концептуальних підходів до розуміння її сутності, причин виникнення, походження, соціально-політичних функцій.
Найпоширенішим в сучасній науці є трактування держави як засобу, що забезпечує політичне життя індивіда і суспільства, механізму регулювання відносин між суспільством (народом) та урядом, політичного інструменту вирішення "спільної справи" ( звідси походить і термін "республіка" — від лат. res — справа та publika — суспільство, народ).
Іншим трактуванням держави, в першу чергу в марксизмі, є визначення її як апарату насильства, класового примусу, інструменту політичного панування економічно пануючого класу. За висловом В.Леніна — держава є машиною для гноблення одного класу іншим, машиною для того, щоб тримати в покорі одному класу інші підлеглі класи.
В багатьох соціально-філософських та політологічних концепціях держава трактується як організуюче начало суспільного життя, джерело і гарант права та законності в суспільстві. Певні розбіжності в трактуванні поняття "держава" зумовлені тривалим історичним розвитком цього явища, її регіонально-специфічними особливостями і тенденціями в утворенні, існуванні та розвитку конкурентних державних утворень. Абстрагуючись від конкретно-історичного різноманіття форм і функцій держави, можна дати їй таке узагальнююче визначення: держава — основний інститут політичної системи суспільства, що здійснює організацію, управління та контроль спільною діяльністю і відносинами між соціальними групами, класами, асоціаціями та окремими індивідами. Вона є центральним інститутом влади в суспільстві і концентрованим здійсненням цією владою політики.
Для глибшого та детальнішого розуміння сутності держави необхідно виділити її основні характерні ознаки, що вирізняють її з-поміж інших інститутів суспільства: 1)організація влади за територіальним принципом, тобто наявність певної території, кордонів, що фіксують межі держави, а також її юрисдикцію (правові повноваження), що поширюється на всіх, хто проживає на цій території;

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.