Книжки з охорони праці

Екологізація стратегічного і маркетингового планування

Тарасова. Екологічна статистика

Розроблення стратегічних напрямків виробничо-господарського розвитку і тактичних кроків до їх реалізації в умовах ринку є результатом стратегічного планування, а тому питання раціоналізації природокористування та охорони навколишнього середовища мають відображатися в стратегічному та маркетинговому плануванні.
Таким чином, можна говорити про екологічну спрямованість стратегічного і маркетингового планування.
Доцільність і необхідність. Доцільність і необхідність екологічно орієнтованого стратегічного і маркетингового планування на підприємствах визначається такими складовими організаційно- економічного механізму регулювання природокористування й охорони навколишнього середовища:
• функціонуванням і розвитком системи платного природокористування;
• впровадженням і перспективами розвитку ринково орієнтованих екологічних і фінансових важелів і стимулів екологізації виробництва, включаючи забезпечення екобезпечності підприємств;
• розвитком ринку екологічних товарів і послуг;
• можливістю запровадження системи екологічного страхування;
• активізацією ролі громадськості у вирішенні регіональних і галузевих екологічних проблем.
Основні положення. Основними положеннями, які стосуються ролі стратегічного планування у вирішенні регіональних екологічних проблем на рівні підприємств, є такі:
• стратегічне планування часто ототожнюють з довгостроковим плануванням; однак на відміну від останнього стратегічне планування характеризує особливий механізм регулювання планових рішень, оформлених у вигляді стратегій, концепцій та пріоритетів;
• стратегічне планування являє собою активний пошук альтернатив, вибір найбільш ефективних із них, формування на основі цього вибору загальної стратегії розвитку, створення механізму її реалізації;
• основне смислове навантаження в стратегічному плануванні покладають на довгострокове планування; проте його правомірно трактувати як систему різноманітних видів планової діяльності на підприємстві (довгострокового, середньострокового, річного, оперативного, функціонального планування);
• як особлива функція стратегічного управління, стратегічне планування обмежується процесом розроблення стратегії та формуванням стратегічної політики; у більш широкому плані воно являє собою єдність вироблення цілей і підготовки рішень з визначенням конкретних шляхів їх реалізації.
Стратегічне планування в рамках вирішення проблеми охорони навколишнього середовища на основі середовище захисних заходів слід розглядати як еколого-стратегічне планування, у рамках якого можуть досліджуватися і перспективи реалізації екологічних послуг і товарів.
Розроблення альтернативних варіантів багатоцільових виробничо-екологічних заходів, пов'язаних з випуском нової продукції, може здійснюватися в рамках загальної системи стратегічного планування. Таким чином, виникає завдання екологізації стратегічного планування в межах організаційно-технологічних рішень.
Схема екологізації стратегічного планування. Загальна схема стратегічного планування при регулюванні екологічної діяльності підприємства (екологічності виробництва) містить:
• узгодження цілей і завдань (підцілей) екологічної діяльності з кінцевими фінансово-економічними результатами виробництва;
• активний пошук можливих альтернатив екологічної поведінки підприємства з метою досягнення поставлених цілей у рамках існуючого організаційно-економічного (господарського) механізму природокористування й охорони навколишнього середовища;
• обґрунтування альтернатив на основі системи показників перспективного еколого-економічного рівня промислового виробництва;
• визначення конкретних шляхів реалізації прийнятої альтернативи (стратегії) екологічної поведінки та процесу екологізації виробництва.
МеханЬм реалізації еколого-стратегічного планування. Механізм реалізації еколого-стратегічного планування розглянемо на прикладі водоохоронної діяльності, коли на підприємстві з нестійким технологічним процесом існує проблема наднормативного (понадлімітного) забруднення навколишнього середовища, і як наслідок - стягнення штрафних платежів і компенсація економічних збитків через аварійні, понад регламентні залпові скиди:
на першому етапі мета водоохоронної діяльності полягає в зниженні штрафних санкцій, які впливають на розмір прибутку підприємства;

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.