Книжки з охорони праці

Комплексна оцінка екологічності виробництва

Тарасова. Екологічна статистика

Під комплексною оцінкою ЕВ розуміють висновок про рівень екологічності господарської діяльності з урахуванням чинника техногенної безпеки у взаємозв'язку з виробничими ресурсами, умовами і фінансово-економічними результатами господарської діяльності. Можна також сказати, що комплексна оцінка ЕВ підприємства являє собою його характеристику, отриману в результаті дослідження, і містить висновки про результати екологічної діяльності підприємства, галузі, регіону.
Функції комплексної оцінки. Комплексна оцінка ЕВ підприємства може бути:
• інструментом обліку, аналізу, планування і регулювання;
• показником еколого-економічногсь стану господарського об'єкта;
• критерієм порівняльної оцінки екологічності виробництва різних об'єктів;
• показником ефективності прийнятих управлінських рішень у сфері природокористування й охорони навколишнього середовища, а також повноти їх реалізації;
• основою вибору можливих варіантів розвитку екологізації виробництва.
Таким чином, оцінювання екологічної діяльності суб'єктів господарювання, ЕВ і стану соціально-еколого-економічної системи проводиться за одним показником (критерієм), який характеризує всі сторони функціонування об'єкта. Отримання комплексної оцінки екологічної діяльності підприємства та ЕВ на основі системи показників має елемент порівняння (як і комплексна оцінка господарської діяльності). Тобто вона (комплексна оцінка) по-суті виступає як порівняльна комплексна або рейтингова оцінка.
Вимоги до комплексної оцінки ЕВ. Комплексна оцінка ЕВ має задовольняти такі вимоги:
• виражати сутність виробничих та еколого-економічних відносин;
• охоплювати головні сторони виробничо-господарської та екологічної діяльності підприємства;
• використовувати обмежену кількості узагальнених еколого- економічних показників;
• бути еластичною - побічно визначати динаміку суспільне необхідних (повних) витрат у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища;
• забезпечувати порівнянність показників у часі та просторі;
• вибір показників має визначатися метою регулювання природокористування.
Методологічна основа комплексної оцінки ЕВ. Методологічною основою оцінки складових ЕВ виступає індексний метод. За допомогою індексів (у межах від 0 до 1) характеризується наближення того чи іншого показника до необхідного (оптимального).
Етапи комплексної оцінки ЕВ. Процедура комплексної порівняльної оцінки ЕВ виконується у вигляді таких відносно самостійних етапів:
1) поставлення цілей і завдань комплексної оцінки ЕВ, включаючи вибір підприємств і видів їх виробничо-економічної діяльності;
2) обґрунтування та вибір системи еколого-економічних і фінансово-економічних показників;
3) організація збирання вихідної інформації, розрахунку і оцінки окремих показників і вагових коефіцієнтів;
4) вибір об'єкта як бази для порівняння;
5) розроблення алгоритму і розрахунку комплексних показників ЕВ\
6) перевірка адекватності комплексних узагальнених оцінок еколого-економічної ситуації;
7) аналіз і використання порівняльних комплексних рейтингових оцінок у процесі прийняття управлінських рішень щодо екологізації промислового виробництва.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.