Книжки з охорони праці

Комплексна оцінка території

Тарасова. Екологічна статистика

Будь-який вплив людини на природні екосистеми призводить до їх змін, які викликають позитивні чи негативні наслідки для економіки і для всього суспільства. При вирішенні сучасних екологічних проблем великого значення набуває комплексна оцінка регіональних екологічних проблем, яка базується на глибокому вивченні та врахуванні всіх природних і соціально-економічних умов і факторів регіонів. Суть такої оцінки полягає в дослідженні просторової структури історично складених природно-територіальних комплексів та проведенні на цій основі розділу території країни (районуванню) на природні зони (області), округи та райони.
Основне завдання комплексної оцінки в конкретних регіонах полягає у:
• виявленні комплексу несприятливих факторів, що складають необхідний вихідний матеріал для прогнозування можливих негативних наслідків господарської діяльності,
• визначенні характеру і масштабів наслідків;
• виявленні причини на основі встановлення причинно-наслідкових зв'язків,
• розробці заходів, спрямованих на ліквідацію,
• попередженні і компенсації цих наслідків.
Основною метою комплексної оцінки території є встановлення суспільної значимості наслідків за існуючих масштабів господарського впливу на рівновагу екосистем.
Процедура комплексної оцінки території ґрунтується на вивченні механізму взаємодії в системі «населення - господарство - природні системи».
Ця оцінка спрямована на вивчення:
а) спричиненого діяльністю людини впливу на природні екосистеми регіону;
б) змін у природних екосистемах під впливом цієї діяльності;
в) наслідків впливу змінених природних систем на суспільство і економіку в цілому.
Методичні підходи. Існують різні підходи до екологічної оцінки територій:
• економічна оцінка - відображає наслідки для економічної діяльності суспільства (економічне зростання, ефективне використання ресурсів та ін.);
• соціальна оцінка - виявляє наслідки для соціального життя суспільства (рівень життя, культурне середовище, екологічна освіта та ін.);
• природно-ресурсна оцінка - виявляє наслідки для природних екосистем (зниження біорізноманіття, антропогенний вплив на живі організми та ін.).
Моделі, що використовуються при комплексних оцінках. Для отримання екологічних оцінок застосовуються різні моделі:
■ блокові моделі системи «населення - господарство - природні системи» розробляються у вигляді загальної (базової) і часткової (територіальної);
■ матричні моделі будуються у вигляді прямих і зворотних матриць;
■ картографічні моделі створюються для визначення територіальних зв'язків між впливами і наслідками;
■ статистичні моделі відображають кількісні залежності між впливами - змінами - наслідками.
Для деяких видів залежностей відомі моделі, що адекватно їх описують: закон логарифмічно нормального розподілу, закон дифузії та ін. Більшість зв'язків потребує виявлення виду залежностей і значень коефіцієнтів, що часто мають регіональний характер. Метою побудови моделей є виявлення величини і видів впливу; тенденцій їх розвитку; найбільш інтенсивних впливів та їх зв'язків із масштабами, структурою і динамікою виробництва а також вивчення розміщення джерел впливу по території; ареалів розповсюдження; територіальних форм і сукупності їх впливу.
Територіальні рівні оцінок. Джерелами впливу на природні екосистеми є господарство та населення, які можуть аналізуватися на трьох територіальних рівнях: кругообігів та зменшенням продуктивності водних екосистем.
3.4.1. Соціально-екологічна комфортність умов проживання населення України


Інтегральна оцінка еколого економічного рівня території за допомогою графічного методу розроблена і Сумському державному університеті. На базі основних видів оцінок розроблено критерії еколого-економічної оцінки території:
1)різноманіття;
2) рідкісність або унікальність;
3) натуральність;
4) репрезентативність;
5) екологічна стійкість;
6) імовірність незвичайних природно-антропогенних порушень;
7) рекреаційний потенціал;
8) продуктивність;
9) доступність;
10) культурно-історична цінність;
11) привабливість;
12) відновність.
Далі дається бальна оцінка цих критеріїв для визначення природно-ресурсного потенціалу регіону і будується радіальна діаграма. Вона дозволяє наглядно відображати вагомість і оцінку кожного з показників. Кут відхилення дає можливість визначити вагомість, а відкладена довжина на радіусі відповідає бальній оцінці кожного з критеріїв. Таким чином, площа фігури на діаграмі і є інтегральною оцінкою території (рис. 3.4.1 - Евдокимов, 2001).


2. Кількісна оцінка на основі натуральних (абсолютних і відносних) показників. Показниками можуть бути:

Ви бачите тільки 50% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.