Книжки з охорони праці

Показники еколого-економічної ефективності

Тарасова. Екологічна статистика

Визначення економічної ефективності середовище захисних заходів містить дві групи взаємозв'язаних економічних і соціальних завдань:
• раціональне використання ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових);
• якнайкраще задоволення соціальних (суспільних) потреб природо користувачів у природних ресурсах і умовах, а також у чистоті і різноманітті довкілля.
Вирішення загального завдання оцінки ефективності середовище захисних заходів пов'язане з труднощами при зіставленні витрат і результатів. Основними з них є:
• визначення величини різнорідних витрат і їх зіставлення;
• вимірювання кінцевих результатів і їх зіставлення за соціальною корисністю для різних природо користувачів;
• облік чинника різночасності витрат і результатів, чинника невизначеності, (ризику) соціально-економічних і екологічних процесів.
Результати природоохоронної діяльності досить різноманітні та різноякісні і немає єдиної кількісної міри їх вимірювання. В економічній теорії виділяють дві групи відносних показників:
Показники ступеня ефективності визначаються як результат безпосереднього ділення ефекту на витрати, що його викликали. При цьому використовуються такі варіанти обліку витрат:
• повні витрати (капітальні і поточні) за весь період реалізації заходу;
• капітальні вкладення (інвестиції) на реалізацію заходу. У вигляді зазначеного ефекту найчастіше використовують:
• річну величину ефекту - розраховується за формулою через показник прибутковості, тобто частку величини витрат, яка відповідає розміру прибутку, що отримується протягом року (у Радянському Союзі існувало навіть нормативне значення цього показника, затверджене для різних умов у межах 0,12-0,15);
• повна величина ефекту (за весь період реалізації заходу) - підсумок розрахунків величини щорічних ефектів, зокрема, є показник, який широко використовується, - віддача капіталу, тобто величина прибутку, який отримується на кожну одиницю вкладених витрат (гривень прибутку на гривень витрат).
Однією з форм показника ступеня економічної ефективності € термін (строк) окупності витрат (капітальних вкладень). Він характеризує період, протягом якого понесені на реалізацію заходу витрати повністю повертаються за рахунок отриманого ефекту. Термін окупності (Тос) визначається співвідношенням витрат і річного ефекту:


де С - витрати на реалізацію заходу протягом усього періоду його дії; як варіанти можуть використовуватися: величина повних витрат або тільки капітальних вкладень (грн.); Е— величина чистого річного економічного ефекту (грн. /рік).
Модернізація основних фондів (збільшення капітальних вкладень) часто дає можливість знизити величину поточних (експлуатаційних) витрат. У цьому випадку прийнято говорити про термін (сірок) окупності додаткових капітальних вкладень:


де К1 і К2 - відповідно капітальні вкладення до і після проведеного заходу; Сі і С2 - відповідно поточні витрати до і після проведеного заходу.
І Порівняльні показники ефективності визначають шляхом зіставлення (порівняння) абсолютних показників двох абс більше варіантів заходів, що розглядаються. На практиці більш поширені ситуації, коли в порівнюваних варіантах незмінними залишаються або витрати (інвестиційна цільова настанова), або результати /ефекти (ресурсна цільова настанова) Інакше кажучи, при підставленні у формулу 2.1 постійним виявляється або знаменник, або чисельник. У цих умовах перевагу мають варіанті*, у яких відповідно є більшим чисельник або меншим знаменник. V першому випадку показником порівняльної економічної ефективності виявляється різниця ефектів (АЕ), у другому - різниця витрат (АС), Практично розрахунок показників може бути наведений таким чином: при постійних витратах;

Ви бачите тільки 67% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.