Книжки з охорони праці

Економічні показники природоохоронної діяльності та ефективності природоохоронних заходів

Тарасова. Екологічна статистика

Охорона навколишнього природного середовища пов'язана з розробленням і здійсненням комплексу екологічно спрямованих заходів, що запобігають або знижують негативний вплив антропогенної діяльності на природу.
Природоохоронні заходи розглядаються у вузькому і широкому розумінні.
У вузькому розумінні природоохоронні заходи - це ті види господарської діяльності, які безпосередньо спрямовані на вирішення певних природоохоронних завдань: будівництво очисних споруд і пристроїв; перероблення, утилізацію відходів; рекультивацію земель; заходи щодо боротьби з ерозією ґрунтів та ін.
Такий розподіл обумовлений тим, що природоохоронні заходи вважаються не універсальною, а вузько цільовою сферою діяльності, спрямованою на досягнення вузьких цілей при обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів.
У широкому розумінні до середовище захисних заходів можна віднести всі види господарської діяльності, що як прямо, так і побічно сприяють зниженню або ліквідації негативного впливу дій людини на довкілля. До них належать ті, які так чи інакше підвищують загальну ефективність функціонування економічних систем.
У кінцевому підсумку це обумовлює зменшення ресурсомісткості (матеріаломісткості, енергоємності чи водоємності) виробництва одиниці продукції (виконання певної роботи, надання послуг). Інакше кажучи, зменшується питома потреба в зазначених ресурсах. Безпосередніми наслідками цього є відносне зменшення екологічного тиску на стадіях виробництва: зникає (або зменшується) потреба в ресурсі - зникають (або зменшуються) і негативні наслідки його виробництва.
Основними показниками природоохоронної діяльності в Україні слід вважати, з одного боку, обсяги та напрямки фінансування екологічних заходів, з іншого - різні види екологічних платежів і зборів, які не тільки виступають як одне із джерел природоохоронних видатків, але і є дієвим інструментом мотивації природо спрямованої діяльності.
Склад зборів за напрямками екодеструктивної діяльності має вигляд:
• збори за викиди в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел;
• збори за скиди у водойми і розміщення відходів у межах встановлених лімітів;
• збори за забруднення понад встановлені ліміти;
• збори за збитки, заподіяні природі, і штрафи за порушення природоохоронного законодавства.
Показники ефективності природоохоронних заходів. Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефективності, розуміючи під першим результат заходу, а під другим - співвідношення ефекту і витрат, що його викликали.
М Ефект означає результат, наслідок певних причин, дій. Ефект може вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженнях. Зокрема, ефект може оцінюватися обсягом додатково виробленої чи спожитої продукції (тобто штуками, кубічними чи квадратними метрами, тоннами тощо), показниками поліпшення здоров'я населення (наприклад, зниження захворюваності або смертності, виробничого травматизму, підвищення середньої тривалості життя) тощо. У тому випадку, коли зазначені результати отримують грошову оцінку, говорять про економічний ефект.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.