Книжки з охорони праці

Антропогенні проблеми довкілля

Тарасова. Екологічна статистика

Антропогенні явища, пов'язані із взаємодією людини і природи, тобто її впливом на природу (використання природних ресурсів, забруднення, порушення ґрунтів, порушення режиму водних систем, трансформація рельєфу) та зворотним впливом природи на біоту і на людину, її економіку.
А. Використання природних ресурсів
Негативні сторони використання природних ресурсів зводяться головним чином до двох процесів: вилучення і виснаження (вичерпання) природних ресурсів.
І Вилучення природних ресурсів - це такий вид використання природних ресурсів, при якому виключається альтернативне використання тих самих чи інших можливих функцій даного виду ресурсів у даний момент часу або в майбутньому: особливістю вилучення невідновних природних ресурсів є повне виключення використання даних ресурсів у майбутньому. Зокрема, лише один раз можуть бути використані паливні копалини: нафта, газ, вугілля.
вилучення відновних ресурсів викликає тимчасове вилучення їх із можливого альтернативного використання. Зокрема, вода, рослинні ресурси, атмосферні гази мають властивість поповнюватися за рахунок процесів природного відтворення даних ресурсів і, отже, можуть згодом бути використані знову. Виснаження (вичерпання) природних ресурсів — це погіршення якісних характеристик природних ресурсів внаслідок їх експлуатації; воно головним чином пов'язане з виконанням природними ресурсами економічних функцій.
Зокрема, виснаження землі викликає зменшення вмісту в ґрунті поживних речовин; вичерпання покладів корисних копалин обумовлює необхідність використовувати ресурси зі зниженим вмістом в них корисних мінералів тощо.
Б. Забруднення
Говорити про забруднення можна тільки стосовно певного об'єкта, який сприймає наслідки цього явища, тобто біологічної, матеріальної або соціальної системи.
Забрудненням довкілля - зміна властивостей середовища, яка відбувається як наслідок природних чи антропогенних процесів, що спричиняють погіршення функцій природи стосовно певного об'єкта (людини, біологічного організму, об'єктів життєдіяльності людини).
Класифікація можливих видів забруднення довкілля та їх характеристика наводиться в табл. 3.1.2.
Забруднення є соціально-економічним поняттям. Зміну середовища слід вважати забрудненням, якщо погіршилася хоча б одна з його функцій. Виправданими можна вважати такі спричинені людиною забруднення, при яких сума позитивних ефектів у кількісному чи якісному відношенні перевищує сумарний результат негативних наслідків.


В іншому разі зміна стану середовища веде до деградації його функції і не може вважатися виправданою. Довгий час у світі переважав саме такий характер використання середовища, що призвело до виникнення так званої екологічної кризи.
У додатку 3 наведені основні показники, що характеризують процеси атмосферного і водного забруднення в Україні.
В. Порушення ґрунтів.
Порушення (руйнування) ґрунтів є результатом складного комплексу антропогенних і природних впливів на процеси зміни фізико-хімічних і механічних характеристик ґрунту. Як правило, першопричиною порушення (руйнування) ґрунтів є процеси, що ініціюються діяльністю людини (механічна обробка ґрунтів, трансформація шарів землі під час будівництва, переущільнення ґрунтів внаслідок діяльності транспорту, випас худоби, полив земель, інші види зміни режиму ґрунтових чи поверхневих вод, забруднення природних сил. Залежно від переважання тих чи інших факторів, що впливають на хід ерозійних процесів, виділяють такі форми даного виду порушення ґрунтів:
Ерозія ґрунтів - це процес руйнування верхніх, найбільш родючих шарів ґрунту і порід, що його підстилають. Первинною причиною ерозії ґрунтів є діяльність людини, що потім посилюється впливом:
• будівельна ерозія спричиняється порушенням трав'яного покриву при будівельних роботах будь-якого типу;
• транспортна ерозія є наслідком порушення рослинності транспортними засобами; особливо відчутна в пустелі і тундрі;
• пасовищна ерозія відбувається через ослаблення трав'яного покриву під впливом витоптування чи вищання тваринами;
• вітрова ерозія (дефляція, видування) відбувається внаслідок перенесення ґрунтових частинок повітряними потоками; при сильній дефляції виникають пилові бурі;
• водна ерозія викликається перенесенням ґрунтових частинок під дією водних потоків; характерним наслідком є утворення ярів;
• хімічна ерозія є наслідком нагромадження в ґрунтах окремих хімічних компонентів (мінеральних добрив, ядохімікатів, ін.), що руйнують структуру ґрунту.
Переущільнення ґрунтів за своїми екодеструктивним наслідками є процесом, дуже близьким до ерозії, і найчастіше стає її початковим етапом. Переущільнення фунтів - це процес руйнування структури ґрунтів під впливом надмірного техногенного тиску на ґрунтову поверхню.
Висушування земель - процес появи в літологічному профілі повітряно-сухих ґрунтів і зниження природної вологості до показника менше 60% повної вологоємності. Висушування обумовлює зниження родючості ґрунту, сприяє розвитку ерозійних процесів. Його негативний вплив на сільськогосподарські землі починається при зниженні рівня ґрунтових вод до 1,8 м (Козьменко й др., 1992).
Причинами висушування земель можуть бути:
• гірничі роботи, що супроводжуються утворенням западин, балок;
• недоліки меліоративного проектування - закладення глибоких висушувальних канав без урахування властивостей ґрунтів;
• необачне регулювання стоку рік і збільшенням глибини водойм;
• побудова дамб, обвалування та інші роботи, спрямовані на відведення поверхневих вод за межі території;
• вирубування лісових насаджень, що веде до активізації процесів випарування з поверхні, а отже, і до зниження рівня ґрунтових вод.
Підтоплення земель - це процес підвищення природної вологості ґрунтів понад 80% їх повної вологоємності, що відбувається під впливом примусового підйому рівня ґрунтових вод у зону аерації (Козьменко й др., 1992). До підтоплення призводить:
■ нераціональне спорудження водоймищ;
■ порушення норм поливу при зрошенні;
■ втрати води (витік) у зрошувальних мережах, через технічну недосконалість проектів зрошення ( особливо інтенсивно підтоплення відбувається в перші 2-3 роки функціонування зрошувальної системи);

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.