Книжки з охорони праці

Сутність індексів і основи індексного методу

Тарасова. Екологічна статистика

Індекс англійський термін «index number» означає число- показник. Статистичні індекси — це відносні величини, які одержують внаслідок порівняння складних екологічних явищ, утворених з різнорідних елементів, що не підлягають безпосередньому підсумовуванню.
Індекс у статистиці - узагальнюючий відносний показник, який характеризує співвідношення в часі чи просторі соціально-екологічних явищ і процесів.
За своєю суттю статистичний індекс характеризує зміну рівня будь-якого суспільного явища в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. У цих випадках зіставляються між собою числові значення однойменних показників, що мають однаковий екологічний зміст. Отже, індексом можна назвати відносну величину динаміки, виконання плану, порівняння.
За допомогою індексів можна характеризувати зміну в часі і просторі найрізноманітніших показників: обсяги викидів в атмосферу, скидів шкідливих речовин у водне середовище, інтенсивність забруднень і т. д. їх поділяють на дві групи: до першої належать об'ємні (сумарні) показники (наприклад, обсяг викидів та скидів кількість забруднювачів, площа забрудненої території та ін.), які виражаються абсолютними величинами; до другої — показники, розраховані на певну одиницю (наприклад, викиди в розрахунку на одиницю земельної площі або на одного жителя, працівника і т.д.).
Останні умовно можна назвати якісними показниками, і виражаються вони у вигляді середніх величин. Ця особливість зумовлює поділ індексів на індекси кількісних та індекси якісних показників.
За допомогою статистичних індексів можна відображувати зміну в часі і просторі як окремих простих показників (наприклад, обсяг викидів вуглецю, окислів азоту, сірки і т.д.), так і однойменних показників за складними сукупностями (наприклад, зміна обсягу викидів по місту, району, області в цілому і т.д.).
За допомогою індексного методу вирішуються такі завдання:
характеризують загальну зміну складного економічного явища чи окремих його елементів (складових);
виділяють вплив одного з факторів через елімінування впливу інших;
відокремлюють впливу зміни структури явища на зміну
індексованої величини.
При цьому сама міра впливу може бути визначена як у відносних
вимірниках, так і в абсолютних
Класифікація індексів. Класифікують індекси за різними ознаками:
■ за змістом досліджуваних об'єктів, явищ і процесів - індекси обсягу, індекси якісних показників;
■ за повнотою охоплення елементів сукупності - індивідуальні індекси, зведені (групові, загальні) індекси;
за формою зображення - агрегатні індекси, середні зважені індекси (арифметичні, гармонійні);
■ за базою порівняння - індекси динаміки (базові, ланцюгові), індекси виконання плану, територіальні індекси;
■ за характером впливу на зміну складного явища - індекси сталого складу, індекси структурних зрушень;
■ за коефіцієнтами співвимірювання - індекси зі змінними вагами, індекси зі сталими вагами.
Обчислення загальних індексів, що дають змогу співвіднести між собою показники за складними сукупностями, являє собою особливий прийом дослідження, який називається індексним методом. За його допомогою можна не тільки вивчати динаміку показників, а й вимірювати вплив окремих факторів на динаміку складного показника.

Ви бачите тільки 57% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.