Книжки з охорони праці

Встановлення основної тенденції розвитку

Тарасова. Екологічна статистика

При аналізі рядів динаміки важливо виявити загальну тенденцію розвитку (тренд) екологічного явища, тобто встановити, в якому напрямку (зростає, зменшується) і за якою залежністю (лінійна чи нелінійна) вона змінюється. Ця задача в статистиці називається вирівнюванням динамічних рядів. Часто рівні ряду з часом змінюються (коливаються), але ця зміна для різних явищ неоднакова і може визиватися різними причинами. Говорять, що динаміка ряду включає три компоненти: тенденцію (або тривало часовий рух); коротко часовий систематичний рух; несистематичний випадковий рух. Статистичне вивчення тенденції ґрунтується на розкладанні динамічного ряду на дві складові:


де f(t) - основна тенденція, зумовлена впливом постійно діючих чинників; f(t) - залишкова величина, що визначає вплив випадкових коливань.
Тенденція f(t) виявляється - при заміні фактичних рівнів динамічного ряду іншими, обчисленими за певною методикою. Останні порівняно з первинними мають значно меншу варіацію, завдяки чому тенденція стає наочною.
Вивчаючи ряди динаміки, дослідники намагаються виявити головним чином загальну тенденцію (тренд) у змінах рівнів ряду, тобто основну закономірність розвитку явища, яка вільна від дії різних випадкових факторів.
Тенденція - це певний напрям розвитку, тривала еволюція, яка набуває вигляду більш-менш плавної траєкторії.
Загальною тенденцією динаміки є послідовне прагнення до росту, стабільності або зниженню рівнів. Тенденцію визначають за характером змін показників динаміки - абсолютного приросту, темпу приросту і т.д. На основі сформованої тенденції оцінюється загальна закономірність розвитку.
Для виявлення тенденції ряди динаміки підлягають спеціальній обробці - вирівнюванню. Вона дозволяє характеризувати особливості зміни за часом динамічного ряду в найбільш загальному вигляді, вважаючи, що через фактор часу можна передати вплив усіх головних факторів.
До способів і методів вирівнювання динамічних рядів можуть бути віднесені такі:
а) укрупнення інтервалів;
в) згладжування способом ковзної (плинної, рухомої) середньої;
г) аналітичне вирівнювання.
Укрупнення інтервалів - є найбільш простим способом вирівнювання рядів. Сутність способу укрупнення інтервалів полягає у заміні вихідного ряду динаміки іншим, показники якого відображають явище за більш тривалий період часу: річні інтервали замінюються за двох, трьох або п'ятирічний і т.д. (табл. 2.6.3)
2.6.3. Обчислення середніх п'ятирічних викидів шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами


Внаслідок укрупнення інтервалів відхилення, які викликані дією випадкових факторів, взаємно гасяться, згладжуються і більш ясно виявляються в дії основні фактори зміни рівнів, тобто загальна тенденція зменшення викидів.
Згладжування способом ковзної середньої є одним з ефективних методів виявлення загальної тенденції розвитку явища в часі. Суть його полягає в тому, що первинні рівні динамічного ряду замінюються середніми по інтервалах. Спочатку середній рівень обчислюється з певного числа перших рівнів ряду, потім - з такої самої кількості рівнів, але починаючи з другого, далі - починаючи з третього і т. д.
Розраховані таким чином середні рівні ряду ніби ковзають по ряду динаміки від його початку до кінця, при цьому щоразу відкидається один рівень спочатку і додається наступний. Звідси наша — «ковзна» (рухома) середня. Згладжування таким способом можна здійснювати за будь-яким числом членів ряду (табл. 2.6.4).
2.6.4. Обчислення ковзних середніх викидів шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.