Книжки з охорони праці

Види статистичних групувань

Тарасова. Екологічна статистика

Статистичні групування поділяються на види за декількома ознаками:
залежно від мети та завдань дослідження - на типологічні; структурні; аналітичні;
залежно від кількості групувальних ознак, покладених в основу групування - на прості та комбінаційні;
■ залежно від виду групувальної ознаки - на факторні і результативні;
■ залежно від способу побудови групувань - на первинне і вторинне.
Типологічні групування - це такі групування, які приводять до виділення у складі масових явищ їх соціально-екологічних типів (тобто однорідних частин за якістю та умовами розвитку, в яких діють одні ї теж закономірності факторів). їх застосовують при вивченні стану забруднення природних сфер за видами типів і класів забруднювачів, за джерелами забруднень тощо. Прикладом цього виду групувань є групування областей, районів за природно-економічними умовами, групування підприємств за формою власності тощо. Приклад групування районів за зональністю наведено в табл. 2.3.3.
2.3.3. Взаємозв'язок зональності із викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря


Дані табл. 2.3.3 свідчать про наявність взаємозв'язку викидів шкідливих речовин в атмосферу із зональністю: це вказує на той факт, що в лісостеповій зоні викидів на 7т менше в середньому на підприємство ніж в перехідній і на 23т менше ніж в Поліській зоні. Інакше кажучи повітря на Поліссі більше забруднено ніж в Лісостепу і Перехідній зоні.
Побудова типологічних угрупувань на тривалий час дозволяє простежити процес розвитку суспільства, екологічного стану середовища тощо. Групування, що направлені на вирішення даних задач, займають ведуче місце у вітчизняній статистиці.
Структурні групування характеризують склад однорідної сукупності за будь-якою ознакою. З допомогою таких групувань аналізують структуру сукупності і структурні зрушення в розвитку екологічних явищ і процесів (табл. 2.3.4).
Потреба в таких групуваннях виникає тому, що однорідність явищ, елементів, з яких складається статистична сукупність, ще не означає їх тотожності. У межах однорідної сукупності елементи відрізняються один від одного, числові значення властивих їм ознак варіюють.
2.3.4. Структура утворених небезпечних відходів
відсотки


За допомогою структурних групувань вивчають склад методів, способів вимірювань, метрологічних характеристик показників екологічного стану середовища, складу небезпечних відходів.
Аналітичні групування спрямовані на виявлення зв'язку між окремими ознаками явища, що вивчається. Вони проводяться за факторною ознакою і в кожній групі визначається середня величина результативної ознаки. Взаємозв'язок проявляється у систематичній зміні результативної ознаки у зв'язку зі зміною факторної ознаки. При наявності зв'язку між ознаками середні групові систематично збільшуються (прямий зв'язок) або зменшуються (зворотний зв'язок).
Прикладом таких групувань можуть бути угрупування, в яких вивчаються взаємозв'язки між забрудненням середовища і екологічними зборами за забруднення (табл. 2.3.5).
2.3.5. Вплив викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на екологічні збори і витрати, 2005 р.


Тут викиди виступають в якості факторної ознаки, оскільки від їх обсягу залежить сума екологічних зборів. Останні є результативною ознакою, тобто наслідком викидів. Із зростанням обсягу викидів від групи до групи зростають суми зборів, а також зростають витрати на природоохоронні заходи. При цьому зростання останніх показників не є прямо пропорційним.
Факторне групування - це групування, яке проводиться за факторною ознакою, тобто ознакою, яка впливає на інші ознаки (табл. 2.3.6).
2.3.6. Вплив кількості джерел забруднення на стан забруднення атмосфери, 2005 р.


Дані табл. 2.3.6 свідчать про наявність прямого зв'язку між кількістю джерел забруднення і щільністю викидів (як на один об'єкт, так і одну особу). Останні показники збільшуються від групи до групи по мірі зростання кількості джерел забруднення.
Групування за факторними ознаками дає змогу показати різноманітність виникаючих форм і ступінь впливу того чи іншого фактора на результативні показники. За допомогою факторних групувань встановлюються і вивчаються причинно-наслідкові зв'язки між ознаками однорідних явищ, виявляються фактори розвитку сукупності та ефект впливу фактора на результат (різниця між груповими середніми результативної ознаки). Зокрема, це стосується аналітичних групувань, хоча аналітичні функції притаманні типологічним і структурним групуванням.

Ви бачите тільки 45% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.