Книжки з охорони праці

Тарасова. Екологічна статистика

Тарасова В.В. Екологічна статистика. Підручник.-К.: Центр учбової літератури,2008.-392 с.

Розглядаються теми типової програми навчального курсу «Екологічна статистика» екологічних факультетів вищих навчальних закладів. Висвітле­но питання математичної статистики і загальної теорії статистики на базі си­стеми екологічних показників з блочно-модульною формою контролю знань: предмет і метод науки, методологічні основи збору і оброки екологічної інфор­мації, методи ^узагальнення, система показників екологічного стану навко­лишнього середовища, статистичні методи дослідження екологічного стану, статистична оцінка екологічності виробництва. Теоретичний матеріал проілю­стровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і ма­тематичними таблицями та алгоритмами рішень.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.