Книжки з охорони праці

Стандарти з якості ґрунтів

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Якість ґрунтів - це сукупність фізико-хімічних і біологічних властивостей ґрунтів, визначаючих їх безпечність в епідеміологічних і гігієнічних відносинах. Визначається якість ґрунтів за показниками їх санітарного стану, та комплексу критеріїв (санітарно-хімічних і санітарно - мікробіологічних). За словами академіка В.І. Вернадського, грунт є основою організації біосфери. Географи називають грунт дзеркалом, фокусом ландшафту. У ґрунті взаємодіють всі компоненти біосфери, поєднуючись, формуючи там складну полі генетичну біокосну систему. Ґрунти є важливим та незамінним природним ресурсом і головним завданням діяльності людини є підтримка здатності грунтів до самовідновлення у процесі ґрунтоутворення.
Забруднення грунтів відбувається як природним шляхом, так і в результаті антропогенної діяльності. Антропогенне забруднення грунтів відбувається внаслідок діяльності різних галузей промисловості та сільського господарства, транспорту, військової діяльності, енергетики та комунально-побутових господарств. За величиною зон та рівнем забруднення грунтів забруднення поділяються на фонове, локальне, регіональне, глобальне.
Найбільш небезпечними для грунтів є хімічне забруднення, ерозія, засолення. Внаслідок внесення високих доз мінеральних добрив грунт забруднюється баластними речовинами - хлоридами, сульфатами. Пестициди пригнічують біологічну активність грунтів, знищують потрібні мікроорганізми, черв'яків, зменшують природну родючість.. Площа земель, забруднена залишками отрутохімікатів, сягає 13 млн. га. Грунти також забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та паливом, які з них виливаються під час роботи на полях. У грунт потрапляють і техногенні забруднювачі від промислових підприємств - сульфати, окиси азоту, важкі метали (нікель, свинець, хром, кобальт, ванадій та ін.) та інші сполуки. Негативний бік мають і такі важливі для сільського господарства роботи, як зрошення та осушення земель.
Зрошувані землі дають близько 30 % продукції рослинництва, але створення водойм і зрошення великої території призводять до підняття ґрунтових вод і зміни їхнього хімічного складу. Виникає засолення грунтів, заболочування, підвищується сейсмічність території.
За ступенем забруднення грунти поділяються на сильно забруднені, середньо забруднені і слабо забруднені. У сильно забруднених грунтах кількість забруднюючих речовин у декілька разів перевищує ГДК. Вони мають низьку біологічну продуктивність та істотні зміни фізико-хімічних, хімічних та біологічних властивостей, внаслідок чого вміст хімічних речовин у вирощуваних культурах перевищує встановлені норми. У середньо забруднених грунтах перевищення ГДК незначне, що не призводить до помітних змій його властивостей. У слабо забруднених грунтах вміст хімічних речовин не перевищує ГДК, але перевищує фонову концентрацію.
Якість ґрунтів регламентується за стандартами в яких розглядаються номенклатура показників санітарного стану ґрунту, методи відбирання і підготовки проб для хімічного, бактеріологічного і гельмінтологічного аналізу та ін.
Основні стандарти з якості грунту Державні і міжнародні
ДСТУ 3866-99Класифікація грунтів за ступенем вторинної
солонцюватості.
ДСТУ 3980-2000Ґрунти. Фізико-хімія грунтів. Терміни та визначення
ДСТУ 4287:2004Якість грунту. Відбирання проб.
ДСТУ 4288:2004Якість грунту. Паспорт грунту.
ДСТУ 4362:2004Якість грунту. Показники родючості грунтів
ДСТУ ISO 10381-6-2001 Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору,
ISO 10381 -6:1993оброблення та зберігання фунту для дослідження
аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії.
ДСТУ ISO 10390-2001 -Якість грунту. Визначання рН.
ISO 10390:1994
ДСТУ ISO 11074-1:2004 Якість грунту. Словник термінів. Частина 1. ISO 11074-1:1996Забруднення та охорона грунтів.
ДСТУ ISO 11074-2:2004 Якість грунту.
Словник термінів.
Частина 2.
ISO 11074-2:1998Пробовідбирання.
ДСТУ ISO 11074-4:2004 Якість грунту. Словник термінів. Частина 4.
Відновлювання грунтів та ділянок. ДСТУ ISO 11259:2004 Якість грунту. Спрощений опис грунту. ISO 11259:1998
ДСТУ ISO 11265-2001 Визначання питомої електропровідності. ISO 11265:1994
ДСТУ ISO 11266-2001 Настанови щодо лабораторного випробовування ISO 11266:1994біодеградації органічних хімічних речовин у грунті
в аеробних умовах.
ДСТУ ISO 11269-2-2002 Визначання дії забрудників на флору грунту. ISO 11269-2:1995Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання
та ріст вищих рослин.
ДСТУ ISO 15176:2004 Характеристика вийнятих грунтів та інших ISO 15176:2002ґрунтових матеріалів, призначених для
вторинного використання.
ДСТУ ISO 15709:2004 Ґрунтова вода та ненасичена зона. Визначення, ISO 15709:2002позначення та теорія.
Міждержавні і європейські

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.