Книжки з охорони праці

Система екоменеджменту в Україні

Макарова. Економіка природокористування

З переходом нашої країни на ринкову модель розвитку, в українській термінології з'явилися невідомі раніше слова: менеджмент, маркетинг, аудит, консалтинг, бенчмаркінг тощо [36]. Ці терміни запозичені здебільшого з англійської мови і визначають інститути, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою. Разом з ними до законодавства України та в науковий обіг потрапив термін "екологічний менеджмент". Термін "екологічний менеджмент" розглядається переважно в таких значеннях:
а) як діяльність громадських екологічних організацій;
б) як сукупність прийомів, методів і засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства [127];
в) як система управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні [32];
г) як частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації [32].

Рис. 10.3. Узагальнююча модель системи екологічного менеджменту
На основі наукового аналізу ознак екологічного менеджменту можна дати таке визначення цього поняття:
Екологічний менеджмент - це управління екологічними характеристиками конкретних суб'єктів екологічно небезпечної діяльності, джерел екологія нової небезпеки або окремих природних комплексів. Управління громадськими і екологічними організаціями не розглядається нами як екологічний менеджмент, хоча діяльність таких організацій щодо впровадження конкретних екологічних заходів може бути екологічним менеджментом.
Системність цього поняття визначає узагальнюючу модель системи екологічного менеджменту, зображену на рис. 10.3.
Успішність функціонування цієї системи залежить від усіх ієрархічних і функціональних рівнів кожної з організацій. Як видно з рис. 10.3, модель екологічного менеджменту є наочним прикладом функціонування і взаємозв'язку функцій управління у їх класичному викладі.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.