Книжки з охорони праці

Механізми реалізації еколого-економічної політики

Макарова. Економіка природокористування

Усі механізми захисту навколишнього середовища можна поділити на дві групи.
Перша група містить адміністративні механізми захисту навколишнього середовища, що з'явилися в середині 60-х pp. XX століття та розвинулись у 70-х pp. (Росія, США). Ці механізми засновані на неокейнсіанській концепції, що обстоює пряме втручання держави у справи приватних виробників з метою обмеження "зовнішніх витрат". Можна виділити такі адміністративно-правові механізми захисту навколишнього середовища:
1) заборони;
2) ліцензії;
3) обмеження (ліміти);
4) адміністративні й карні заходи.
1. Заборони - це заходи, які забороняють певні види діяльності людини, що завдають шкоду навколишньому середовищу. Заборони, зокрема, пов'язані з викидами шкідливих відходів в океан, атмосферу, з використанням пестицидів (Швеція, США) і різних хімічних сполук, з використанням та похованням дуже радіоактивних відходів (Франція).
2. Екологічні ліцензії являють собою дозволи на проведення певного виду діяльності з використанням конкретних природних ресурсів. Ліцензії видаються за заявками здобувачів або уповноваженим державним органом (Великобританія), або адміністративними органами суб'єктів Федерації (США, Росія). Ліцензія передбачає:
а) вид і предмет діяльності (як правило, один);
б) термін дії ліцензії (у Росії — один рік).
Так, у нашій країні існує майже 30 ліцензованих видів діяльності з використання земель, вод, надр, лісів, тваринного світу, атмосферного повітря.
3. Обмеження (ліміти) на природокористування являють собою встановлені підприємствами-природокористувачами на певний строк обсяги граничного використання (вилучення) природних ресурсів, викидів і скидань у навколишнє середовище забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва. Ліміти, з одного боку, обмежують споживання природних ресурсів, а з іншого -обмежують забруднення навколишнього середовища в результаті господарської діяльності підприємств. Вони ефективно застосовуються поряд з екологічними ліцензіями. У Росії існують ліміти щодо декількох сотень шкідливих речовин, причому ці ліміти більш тверді, ніж у США.
4. Заходи адміністративної та кримінальної відповідальності використовуються державними і місцевими органами у випадках порушення порядку використання природних ресурсів і заподіяння збитку навколишньому середовищу. Адміністративне законодавство у сфері екології передбачає такі заходи адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення:
а) попередження;
б) штраф;
в) конфіскація знарядь і засобів здійснення правопорушення;
г) вилучення незаконно добутої продукції;
д) позбавлення права ліцензії займатися певним видом діяльності. Наприклад, порушення лімітів використання (видобутку) природних ресурсів і викидів у навколишнє середовище призводить до накладання штрафу (у Росії розмір штрафу варіюється в межах від 1/3 до 1000 місячних мінімальних окладів, у США — досягає $ 25 тис. за кожний день порушення).
Друга група механізмів навколишнього середовища — це економічні механізми, що з'явились у 80-х і розвинулись у 90-х роках XX століття (Росія, США, Японія, Франція та ін.). Ці механізми базуються на неокласичній концепції (її засновник - К. Вальрас). Дана концепція заснована на принципах ринкового регулювання. Неокласики наполягають на створенні за допомогою податків, платежів тощо такого еколого-економічного механізму, який відновлював би за допомогою ринку рівновагу господарської системи, що порушується «зовнішніми витратами», тобто це означає проведення політики «платить той, хто забруднює» (Франція, Росія). Існують такі еколого-економічні механізми захисту навколишнього середовища:
1) плата за забруднення навколишнього середовища (Франція, Швеція, Норвегія, Росія та ін.);
2) плата за користування природними ресурсами (Росія );
3) субсидії, безпроцентні позики і довгострокові позички на природоохоронні заходи (Фінляндія, Норвегія, США);
4) податкові пільги і прискорена амортизація очисного устаткування і (США);
5) створення екологічних фондів (Росія, США, Німеччина, Франція, Швеція, Нідерланди та ін.);
6) екологічне страхування (Росія):
7) ринок екологічних послуг (США).
Економічний механізм охорони навколишнього середовища — це комплекс різних фінансово вартісних важелів, які тісно пов'язані між собою і стимулюють підприємства і галузі з метою проведення природоохоронних заходів.
Метою створення механізму захисту навколишнього середовища є оздоровлення екологічної ситуації в країні з мінімальними витратами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на основі забезпечення максимально сприятливих умов для природоохоронної діяльності підприємств і галузей.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.