Книжки з охорони праці

Поняття і сутність економічних оцінок природних ресурсів

Макарова. Економіка природокористування

Економічна (у більш широкому розумінні - господарська) оцінка природних умов і природних ресурсів належить до числа понять, що досить довго посідають чільне місце серед проблем економіки природокористування. Розгляд даного питання привів до висновку про актуальність більш поглибленої теоретичної і методичної розробки цієї проблеми.
У зв'язку з цим постало питання про можливість визначення самого змісту поняття економічної оцінки, з'ясування сутності, встановлення критеріїв. Під час оцінки необхідно застосовувати критерій цінності, обумовлений характером відносин її суб'єкта та об'єкта.
Економічна оцінка природних ресурсів має на увазі застосування економічних критеріїв, тобто зіставлення властивостей природних факторів з вимогами, що випливають із практичної, господарської діяльності людини.
Метою оцінки природних ресурсів є поліпшення використання їх відтворення та охорони.
В якості економічної оцінки природних ресурсів розглядається урахування впливу закономірних територіальних розходжень у природних властивостях цих ресурсів і їхніх джерел на продуктивність суспільної праці. Нерівномірність просторового розподілу ресурсів робить необхідним також урахування розходжень в обсязі (запаси, площі тощо) ресурсів об'єктів, що оцінюються.
Критерієм оцінки природних ресурсів пропонується вважати порівняльну економічну ефективність використання даного джерела ресурсів чи їх територіального сполучення. Розходження в ефективності виражаються в диференційованих сумарних витратах живої й уречевленої праці. Ясно, що цінність того чи іншого виду природних ресурсів визначається народногосподарським ефектом, досягнутим при його використанні. Величина цього ефекту, як і величина необхідних витрат для більшості видів ресурсів територіально диференційована; вона відбиває сформовану на кожному етапі територіальну структуру виробництва зі специфічною картиною співвідношення потреб в ресурсах і можливостей їх задоволення.
Об'єктами оцінки є такі види природних ресурсів:
- родовища корисних копалин;
- сільськогосподарські землі;
- лісові ресурси;
- водні ресурси. '
Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів.
Мінерально-сировинні ресурси, що включають дуже широке коло природних речовин мінерального походження воно безупинно розширюються і використовуються для одержання енергії та матеріалів шляхом витягу і наступної переробки, належать до числа найважливіших видів природних багатств.
Єдиним об'єктом мінерально-сировинних ресурсів звичайно служать родовища корисних копалин. До родовищ теоретично відносять такі ділянки земної кори в яких "у результаті тих чи інших геологічних процесів відбулося нагромадження мінеральної речовини, за кількістю, якістю й умовами залягання придатного для промислового використання" [128].
Господарська (промислова) цінність кожного родовища визначається надзвичайно широким колом факторів, що, однак, у більшості геологічних і геолого-економічних працях зводяться до таких груп або оцінних параметрів:
- масштаб родовища, обумовлений його сумарними запасами;
- якість корисної копалини (речовинний склад і технологічні властивості);
- продуктивність основних покладів, що характеризує ступінь зосередження в них запасів корисної копалини;
- гірнотехнічні умови експлуатації родовища;
- економіка району родовища.
Окрім того, пропонується враховувати дефіцитність даного виду ресурсів і його народногосподарське значення. За народногосподарським значенням запаси корисних копалин підрозділяються на дві групи, що підлягають окремому ; підрахунку, твердженню й обліку, балансові запаси, використання яких економічно доцільно і які повинні відповідати кондиціям, що установленні для підрахунку запасів у надрах; забалансові запаси, використання яких у даний час з техніко-економічних причин не доцільно, але які надалі можуть стати об'єктом промислового освоєння. Кондиції, на основі яких виробляється підрозділ на зазначені групи, установлюються державними органами для кожного родовища на підставі техніко-економічних розрахунків, виходячи з умов експлуатації родовища, кількості запасів, цінності й технологій переробки. Кондиції відображають вимоги промисловості, обґрунтовані техніко-економічними розрахунками. Віднесення запасів корисних копалин до балансового запасу відображає, поряд з технологічними розуміннями, вимоги економічної ефективності використання родовища і, отже, являє собою етап економічної оцінки ресурсів. Економічна оцінка лісових ресурсів.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.