Книжки з охорони праці

Поняття, види і особливості природокористування

Макарова. Економіка природокористування

Людина всебічно з давніх часів постійно використовує навколишнє приро­дне середовище, щоб задовольняти свої різноманітні потреби, які постійно зро­стають.
На противагу від інших мешканців Землі, людина пов'язана з природою не тільки безпосередньо, але й опосередковано - через виробництво. Виробництво протиставляє суспільство природі, забезпечує його відносну незалежність від неї. Одяг і житло, їжа і тепло з часом перестають бути тільки дарами природи, а стають результатом людської праці. Чим більше люди панують над природою, тим краще розуміємо і відчуваємо нерозривний зв'язок з нею.
Людина, засоби виробництва та природа знаходяться у взаємодії один з одним і створюють за цієї умови екологоекономічну систему. У цій системі мають місце три види зв'язку. По-перше, економічні зв'язки (відносини), що виникають між людьми у процесі виробництва, яке завжди є перетворенням природи. По-друге, технологічні зв'язки між людьми, засобами виробництва і природним оточенням, наприклад, у процесі видобування корисних копалин та вилучення відходів виробництва. І по-третє, екологічні зв'язки між окремими елементами природи, за допомогою яких останні взаємодіють один з одним уже без участі людини, хоча інколи і за умови її посереднього сприяння, наприклад, теж саме забруднення. Таким чином, людство не може існувати, не використо­вуючи природні ресурси, а це впливає на кількість і якість природного середо­вища, вносить в нього зміни.
Зміни в природному навколишньому середовищі які пов'язані з діяльністю людини, називаються антропогенними.
Процес експлуатації природних ресурсів з метою задоволення матеріаль­них і культурних потреб суспільства називається природокористуванням. Гра­ниці природокористування дуже рухомі і залежать від усіляких діянь на приро­ду. Природокористування може бути раціональним і нераціональним.
Природа та її ресурси є середовищем, об'єктом, результатом життя і гос­подарчої діяльності людей, які приводять як до позитивних, так і до негати­вних наслідків. Тому необхідна правильна, раціональна організація природо­користування.
Під раціональним (оптимальним) природокористуванням розуміють вивчення природних ресурсів, їх ощадлива експлуатація, охорона та відтворен­ня з урахуванням не тільки нинішніх, але й майбутніх інтересів розвитку госпо­дарства країни та збереження здоров'я населення. Раціональне природокористування - це свідоме регулювання природогосподарчих зв'язків на економіч­ній основі.
Вони базуються на всебічному обліку й оцінці природних ресурсів, їх регулюванні і використанні в господарчому механізмі.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.