Книжки з охорони праці

Макарова. Економіка природокористування

Макарова Н.С.,Гармідер Л.Д.,Михальчук Л.В. Економіка природокористування:Навч.посібник.-К.:Центр учбової літератури,2007-322с.

На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології й економіки, які б втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали переду­мови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньої природному середовищі.

Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визнача­ти рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями еко­номіки природокористування.